You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

Café Andaman

Café Andaman
Café Andaman
Café Andaman
Café Andaman
Café Andaman
Café Andaman
Café Andaman
Café Andaman

ห้องอาหารหลักของโรงแรมให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าทุกวันและอาหารตลอดทั้งวันซึ่งประกอบด้วยอาหารไทยและอาหารนานาชาติ การแสดงดนตรีสดในช่วงเย็นจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์คาเฟ่อันดามันของคุณ

ตามพันธสัญญาของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลามรังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

จำนวนที่นั่ง: 170

เวลาเปิดบริการ: 6.30 น. - 23.00 น.