You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

DOLPHIN BAR

Dolphin Bar
Dolphin Bar

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการดื่มค็อกเทลก่อนอาหารค่ำก่อนรับประทานอาหารที่ร้านอาหารอิตาเลียนของ Uncle Nan มีรายการเครื่องดื่มและค็อกเทลมากมาย

ตามพันธสัญญาของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลามรังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

จำนวนที่นั่ง: 20

เวลาทำการ: ปิดชั่วคราว