You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

BAMBOO BAR

Bamboo Bar
Bamboo Bar
Bamboo Bar
Bamboo Bar
Bamboo Bar
Bamboo Bar
Bamboo Bar

บาร์ริมชายหาดที่เป็นกันเองและเป็นกันเองแห่งนี้ให้บริการเครื่องดื่มเย็น ๆ บาร์บีคิวแซนวิชสลัดและอื่น ๆ อีกมากมายบนชายหาด!

ตามพันธสัญญาของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลามรังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

จำนวนที่นั่ง: 50

เวลาทำการ: 9.00 - 18.00 น